سولہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب


article 16-12-12

Advertisements

Posted on December 16, 2012, in Current Affairs, politics. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. عابد صاحب بس اتنا هب لكهونكًي ، كه حقيقت تو يههي هي هماري حكمرن خود تخت شاهي بر اس خيال سي براجمان هو جاتي هين كًويا بركهون كي ميراث بر ت كئي هبن وه عوام كو تو كيا وه خود الله كي سامني بهب جال ده نهبن سمهجتي هين ، ماضي بعيد ، ماضي قريب ، حتل اوذ مستقبل تك انداز سوج بدلني كا امكان نهبن شائيد كجهه لوكًون كو عمران خان سي كوئي اميد هو ميري يه بات بتهر بر لكير كي طور بر ياد ركهئي ، يه انتهائي ايروكًينت ، غير سياسي غير جمهوري ، امرانه ذهن كا مالك انسان هي ، انتظامي صلاحيت اور انداز فكر الكً الكً راهبن هبن ، ايوقت تو مسئله كراجي ، بلوجستان سنبهالنا هي ، ماضي سي سبق سيكهنا اور مستقبل كو سنوارنا مقصد حيات هي ، الله كريم باكستان كي حفاظت فرمائي امين

  2. ابهي تو كراجي كي نامعلوم متحده كي طرف دهيان كرين ، سبريم كورت ني كًيلاني ،، بابر اعوان ، رحمان ملك اور اس ليول كي بندون كي لئي جب اور جو فيصله جات كئي ، ، انكو برا محسوس هؤا يا دلكًير هؤى، خواسته نخواسته ، وه كورت مين حاضر هوئي ، ادهر نامعلوم متحده كو ديكهئي ، كراجي بند ، غليظ ذبان اور سوال كيا جارهاهي ، هماري هنومان كي ذبان كو لكًام ديني كي جرائت كسي كو كيسى هوئي ،، الله كي لاتهي بي اوازهي جب اتهتي تو ماركوس ، صدام ، قدافي كا انجام سامني ديكهو ، —بترس اه مظلومان كه هنكام دعا كردن اجابت از در حق مي ائيد——- يهي سنت الله كريم هي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: