کج سڑ گئی قسمت میری سی ۔۔۔ کج پیار وچ یاراں رول دتا


Advertisements

Posted on October 6, 2012, in Current Affairs. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. عابد بهائي كالم كا بغور مطالعه كرني كي بعد لكهرهي هون ،،،، كج سانون هي مرن دا شوق سي
    بنده جب اقتدار مين هوتا هي اسكي انكهون بر كًولد كا خول هوتا هي مين ابني صفحه بر كًزشته كًيلاني كي انجام كي باري مين مسلسل لكهرهي تهي ميرا تصور بالكل يهي تها كه طولت كي زرد اندهياري ملتان والي كو كو اكهار بهينكي كًي
    سبريم كورت ني جتنا وقت يوسف رضاء كو ديا اتنا تو كسي اور كو نهين ملا ايوقت عقل كوري اور ذرداري كي جال كو. نه سمجها مين يه مانني كو كسي طرح تيار نهين كه كًيلاني ذرداري كو نهين سمجهرها تها جتنا يوسف رضلء كًيلاني ذرداري كو جانتا هي اتناهي رحمان ملك اوربابر اعوان جانتي هين بس كوئي ابني باري كا منتظر اورملك كي دولت سمنتني كين اندها هورها تهااور باقي هورهي هين يوسف رضاء سرائيكي خاك كا بنده هي ،،حاضر سائين كرتي رهو دوسري طرف دشتي خون تها ،،،بلوجياوسندهي كي اشتراك سي جو نسل بهي وجود مين ائي هي وه دشتي كهلاتي هي —- دشتي بواتا كم هي رولتا ذياده هي . دشتي اونت باتي هين اور اونت كي فطرت وال كهلاتي كيلاني كا خيال تها مين ترم مكمل كركي ذرداري كوكًهر بهجوا سكون كًا
    مكًر وه بهول كًيا كه اك اور عظيم طاقت هي جو غرور كو كبهي معاف نهين كرتي هي اور وه ذات الله كريم كب هي جب يوسف رضاء هر روذ بت تكي بيانات دينا شروع هؤا تها اسوقت هي مين ني ابني فيس بك لاكها تها كًيلانيًصاحب استعفى ديكر عزت سي جاؤ ساري كًيلانيون كو ذليل نه كراؤ كجسجنا كسذ نه جهوري كج سان. ؤي مرن دا شوق هي زياده سي ، فر كجه دنياويي ظالم ، سبريم كورت ني تي بؤن وقت دتا سي سيد صاحب

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: