عشق رسول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے


Advertisements

Posted on October 4, 2012, in Current Affairs. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. عابد صاحب ! تمام قوم هر مقام بر الفاظكي كهلاري هي عمل كرني كي لئي هميشه دوسرون سي متوقع رهتي هي عشق رسول كينام بر خون بهادئي ، كًهرجلادئي ًبروس مين بدها دم تور ًكيا هفتون معلوم نه هوؤا جب خبر هوئي ايدهى ىا ديكًرفلاحي اداره كو فون كيا فارغ هوكًئيسب سي اول ابني بروسي كا حق هي بروس كي لئي كسي مذهب كي قيود نهين سب سي اول جو هم سب كي لئي همري نبي ني ٥ تائم ملاقات كا طريقه قائيم فرمايا اس كو رائيج كرنا لاذم هي الله كى كًهر كو صرف ملا كا كًهر مت بناؤ نماذ كي بعد وهان تهورا وقت نكال كر معاشرتي اصلاحات كا بهت اسان ذريعه هي !اسكي عملي مثال محمد يوسف كركتر ميري بروس مين اك سال تك رهي مين ان سي معزرت كي ساته انكي عملي اسلام كي اكعكاسي كر رهي هون شائد انكو اسكا اظهار بسندنه هو مًكر مين يه بات اس لئي لكه رهي هون تاكه جو بلت ان مسلم هين اور جنت كو ابني اعمال سي نهي ابني جداد كي ميراث سمجهتي هين كجهه سبق سيكهين اور يه بات شائيدمحمد يوسفصاحب كو اندازه بهي نه هو كه مين ني ابني علاقه مين جب كجهه تبديليان محسوس كين اور معلومات كي تب معلوم هؤا محمد يوسف ابني ايريا كى تمام ان افراد كو جو كًهرون مين كامكرتي تهي اور دوبهر كو سركون كركت كهيلتي تهي عصر كي نماذ بر مسجد جاتي هوئي سلام دعا كرتي هوئي جاتي تهي اورنماذ كيلئي دعوت بهي دياكرتي تهي ، اهسته اهسته مغرب كي نماذ مين انكي مدعوئين مين اضافه هوااور ايمبن ميري كًهر بر كام والا لركا بهي شامل هوا وهمغرب سي قبل ساري كام جلدي سي ختم كركي مسجد كي جلدي كرتا تها بهلي تو مينمجهي بري حيرت هؤى يه يقين نهين ايا اجانك اتنا نماذي كسطرح هوكًيا جب اس سي معلوم كيا تو اسني بتايا هماري بروس والي صاحب مغرب كي بعد همين نماذ سكها تي هين اور سورتين يادكراتي هين اور فجركي نماذ كي بعد وه اشراق تك بيتهي هين اورسنتي هين اورنبي كريم كي كسي اكعمل كو اختيار كرني كي نصيحت كرتي بهر اًكلي روذ اس بر كتنا عمل كيا هي سوال بهي كرتي هين جس محبت سي يوسف بوحنا عملي محمد يوسف بنكر ايمان اورليقان كا عملي نمونه بنا هي الله كريم هم تمام مسلم كو صحيح مسلمان بنادي يه بات محمد يوسف ني ميجد بيتالسلم ديفينس فيز فور مين اك سال تك سرانجام
    دي شائد وه بهي نهين جانتي هون كه ميرا اور انكي كهر مين صرف دو كًهرون كا فاصله تها اور مين ني ابني علاقه كي تمام ملازمين جوكبدار اور كًاردس مين جو تبديلي ائي وه تو لاهور شفت هو كئي تهي هماري ان كي اهل خانه سي ملاقات اس لئي نهين هوسكي تهي انكي اهل خانه غالبا ال صبح كسي مدرسه مين تعليم حاصل كرني جاتي تهي اور يه بات بهي اسي بجه سي معلوم هوئي عشق رسول كا مين ني عملي نمونه محض اسلئي لكها كه عشق رسول اسطرح بهي هوسكتا هي مين اك بر بهر محمد يوسف سي معذرت كرتي هون كه وه مجهي ذاتي طور بر نهين جانتي هون ليكن مين يوسف يوحنا سي محمد يوسف كو بهجانتي تهي انكي غائيب مين جو ميرا مشاهده تها اسكا اظهار كيا هي اجراًمن الله كريم امين يا ربالعلمين

  2. عاشق رسول بنئي ضرور ( فدائيت ابي امي يا رسول الله) اول عمال رسول بنو ، اظهار عسق كي جراءت تو ملحظه عمال رسول تو اختئيار كر ، سب سي اسان تو اسلام وعليكم جان انجان كو كرو سادلام بهي مسكرا كره صدقه جارئيه ، هي ، تمهارا كوئي مال متاع خرج نهبن هورها،سارا دن كان كو موبائيل لكًاكر ابني دماغي صلاحيتون كومفلو ج كرني سي بهتر هي كه ابني علاقه كي بزركًون سي سلام
    دعا كيا كرو رات كو دير تك محض با ئكون بر كًهمني سب بهتر هي جلدي سو كر صبح جلدي اتهكر مرد حضرات كوشش كرككي مسجد كو اباد ” مسجد الله كا كًهر هي اس كي اندر كسي ضعيف بزركً كي تهوري سي مدد كرو اور كجهه نهين كرسكتي ستريت لا ئيت كي سوئيج هي بند كردو بهت بيحقيقت سا كام هي مًكر بجلي والون كي ًكاري جب تك اكر كهمبون كي بتن بندنهين كريكًي لائت بند نهين هوتي بجلي كا رونا روتي هين بجلي محفوظ نهين كرتي جبكه تمام بتن انساني هاتهون كي ابروج مين هين نبي كريم صلعم كا طًيقه تها اثر اشراق كي نماذ كي بعد مسجد قبه تك تشريف ليجاتي تهى كاش هم امتي كهلاني كا حق هب ادا كر سكين عاسق تو بنون مين هزارون بهرتيهين هزارون،،، مجنون بن كي دكهاؤ، امتي بنو، نبي كي خدام بنو، الله اور نبي سي محبت كا دعوه تو بهت ان ؟؟؟؟؟ اونجا مقام
    انكي غلام بنو اًكر دعوهء عشق كروكًي تو اذمائيش شروع هوجائي كى ابني اوقات مين رهكر بات غلامون كي غلطىان جلدي معاف هوتي هين ،،، عاشقين كي اذمائيش هوتي هي بس يه كوهم عاجز غلام هين الله اور هماري نبي كريم هم سي محبت فرماتي هين اكًر بخشي زهي قسمت نه بخشي تو شكائيت كيا ؟؟؟؟شائي د كسي كو ميري بات سمججه اجا ئي اور بند بنجائي

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: